گازی و گازوئیلی(دوگانه سوز)

در خدمت شما هستم ...
در خدمت شما هستیم ...
در خدمت شما هستیم ...