شیر توپی یکسر دنده

در خدمت شما هستم ...
در خدمت شما هستیم ...
در خدمت شما هستیم ...