مهره ماسوره دو سر دنده

در خدمت شما هستم ...
در خدمت شما هستیم ...
در خدمت شما هستیم ...